ข้อมูลโรงเรียบนผู้นำ 46 ICT
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ict โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อการแบ่งปัน     รหัสโรงเรียน : รหัสผ่าน :
   กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพการศึกษา
  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
   รายชื่อโรงเรียนในเครื่อข่าย
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลโรงเรียน
  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน
  ผู้ประสานงานของโรงเรียน
  ตรวจสอบการส่งข้อมูล ปี2554
กิจกรรมโรงเรียบนผู้นำ 46 ICT
   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    Symposium 2011
   นำเสนอผลงาน SSAS
   การประชุมจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้
   ค่ายเยาวชนอาเซียน
ผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้นำ 46 ICT
   ประเมินโครงสร้างพื้นฐาน ICT
   ประเมินด้านบริหารจัดการการใช้  ICT
   การดำเนินงานตามเป้าหมายด้านที่ 3
   การดำเนินงานตามเป้าหมายด้านที่ 4
   การดำเนินงานตามเป้าหมายด้านที่ 5
   Download โลโกของ 46ict
ผู้เข้าชม คน
เอกสารการรายงานผล 46ICT
   การจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้อาเชียน
   ค่ายเยาวชนอาเชียน
   สรุปผลการนำเสนอสื่อ ICT
   โครงการพัฒนาสื่อ ICT
   แผนปฎิบัติการ 46 ICT
 
::ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมสังสรรค์สานไมตรี 46ICT
ณ โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นี้
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หนังสือดังแนบ
  จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่  ๒๔ – ๒๗ 
ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง  จ.เชียงราย
จัดทำการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๔ 
ในวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์   จังหวัดนครสวรรค์
  การนำเสนอผลงานสื่อ ICT 5-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมชลพฤษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
1-5 สิงหาคม 2554
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Visual Basic สำหรับโรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ
27-28 กรกฎาคม 255
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแกนนำ 46ICT ได้ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษา จ.สุพรรณบุรี
เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Lab School Symposium 2011"
ระดับประเทศ 4 ภาค
- ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ โรงแรมสตาร์ ระยอง 15-17 สิงหาคม 2554
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16-18 สิงหาคม 2554
- ภาคเหนือ ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 17 – 19 สิงหาคม 2554
- ภาคใต้ ที่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 18-20 สิงหาคม 2554

กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ICT

     มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet  ความเร็วสูง
2. ด้านบริหารจัดการ การใช้  ICT
      มีระบบบริหารจัดการการใช้  ICT  ครอบคลุมตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
3. ด้านการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
     มี คอมพิวเตอร์เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานและมีห้องสืบค้นครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
     มีสื่อ และโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน 
     โรงเรียน  ชุมชน  องค์ภาครัฐ  เอกชน ร่วมมือกันพัฒนาระบบ  ICT  เพื่อให้ และรับบริการ
      ที่มีประสิทธิภาพ

เว็บเกี่ยวกับโรงเรียนในฝัน
เว็บที่น่าสนใจ
 
 

Webmaster :Paisan Chanakul
Mengraimaharajwitthayakhom school
e-mail : paisan3@hotmail.com Mobile phone: 08-1594-9748