ที่
ชื่อโรงเรียน
เป้าหมาย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีเครือข่าย
คลุ่มพื้นที่
(%)
ความเร็ว
internet
(Mbps)
Server มี
ประสิทธิภาพ
(จำนวนระบบ)
ครูมีcomputer
ใช้
(ค่าเฉลี่ย คน/
1 เครื่อง)
โรงเรียนมีcomputer
บริหาร การเรียน

(จำนวนน.ร./เครื่อง)
สรุปภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ
  1
 กาวิละวิทยาลัย
 95.00
  9.2
  4
 0.9
 4.6
 87.27
  2
 ฉวางรัชดาภิเษก
 80.00
  10
  3
 1.4
 8.4
 73.87
  3
 น้ำริดวิทยา
 
 
 
  
  
 
  4
 บุ่งคล้านคร
 90.00
  7.2
  2
 0.6
 4.2
 75.84
  5
 ประเทียบวิทยาทาน
 98.00
  5.2
  2
 1.7
 6.2
 62.89
  6
 ฟากกว๊านวิทยาคม
 80.00
  4
  2
 0.9
 4.2
 63.63
  7
 วารินชำราบ
 100.00
  5.2
  3
 1
 3.5
 76.17
  8
 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
 70.00
  1001.1
  2
 1.8
  
 56.8
  9
 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 
 
 
  
  
 
  10
 สระแก้ว
 80.00
  3
  2
 3.6
 13.9
 48.44
  11
 เชียงกลมวิทยา
 70.00
  10.8
  2
 0.6
 2.8
 77
  12
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 90.00
  10
  2
 1.2
 5.8
 73.41
  13
 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
 100.00
  10
  2
 1.5
 4.8
 74.1
  14
 เมืองพญาแลวิทยา
 100.00
  4.4
  3
 1.3
 6.6
 71.1
  15
 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 100.00
  5.2
  2
 1
 4.6
 68.9
  16
 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
 100.00
  6
  2
 2
 2.3
 79.42
  17
 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
 100.00
  3.2
  2
 1.2
 5.6
 65.61
  18
 โนนสูงศรีธานี
 100.00
  4
  4
 1.6
 6.8
 76
  19
 กันทรารมณ์
 100.00
  4
  2
 1.1
 8.7
 66.71
  20
 ขุนยวมวิทยา
 95.00
  11.2
  3
 2.4
 5.6
 73.82
  21
 ตราษตระการคุณ
 80.00
  11
  3
 0.9
 4.9
 79.11
  22
 ท่าใหม่
 90.00
  1.6
  4
 1.8
 2.8
 79.52
  23
 น้ำพองศึกษา
 95.31
  6
  3
 2.1
 7.8
 79.56
  24
 บ้านแท่นวิทยา
 
 
 
  
  
 
  25
 พิมานพิทยาสรรค์
 
 
 
  
  
 
  26
 วังน้ำเย็นวิทยาคม
 70.00
  10.2
  2
 1.3
 8.3
 67.95
  27
 ศรีเทพประชาสรรค์
 100.00
  2.8
  2
 1
  
 54
  28
 สองพิทยาคม
 70.00
  13.8
  2
 1
 4.5
 70.02
  29
 เหนือคลองประชาบำรุง
 5.00
  10
  2
 1.5
 10.6
 51.81
  30
 ควนขนุน
 85.00
  3
  3
 3.5
 5.2
 61.82
  31
 ค่ายบางระจันวิทยาคม
 95.00
  2.6
 
 2
 3.3
 55.15
  32
 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 100.00
  5.2
  2
 0.8
 8.7
 63.32
  33
 ท่าแซะรัชดาภิเษก
 75.00
  6
  2
 1.3
 6.4
 70
  34
 ธรรมโชติศึกษาลัย
 90.00
  12
  2
 2.1
 6.8
 69.4
  35
 บ้านตาก?ประชาวิทยาคาร?
 80.00
  3.2
  3
 1.5
 5.6
 64.89
  36
 บ้านนา?นายกพิทยากร?
 90.00
  1.6
  3
 1.5
 7.3
 68.99
  37
 ภูเรือวิทยา
 90.00
  12
  2
  
 5.4
 49.28
  38
 ร้องกวางอนุสรณ์
 90.00
  1.2
  2
 1.3
 4.5
 67.17
  39
 สา
 100.00
  11.2
 
  
  
 
  40
 หว้านใหญ่วิทยา
 70.00
  3.2
  2
 1
 10.3
 54.08
  41
 เชียรใหญ่
 100.00
  4
  2
 1.7
 6
 64.35
  42
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 90.00
  12
  3
 1
  
 69.09
  43
 เมยวดีพิทยาคม
 98.00
  12.4
  2
 0.9
 2.9
 81.83
  44
 เมืองถลาง
 80.00
  2
  2
 1.9
  
 46.6
  45
 กรรณสูตศึกษาลัย
 
 
  4
  
  
 20
  46
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
 90.00
  16
  2
 0.5
  
 65.91
  47
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
 60.00
  64
  3
 0.8
 5.6
 71.51
  48
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 100.00
  7.2
  3
 2.8
 8.1
 76.65
  49
 ภูเขียว
 
  5.2
 
  
  
 
  50
 ลือคำหาญวารินชำราบ
 
 
 
  
  
 
  51
 ศรีชมภูวิทยา
 70.00
  0.8
  2
 1.4
 8.2
 57.98
  52
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 50.00
  1.6
  2
 1.1
 3.6
 62.24
  53
 สามัคคีวิทยาคม
 100.00
  10.8
  3
 0.6
  
 72.52
  54
 ห้องสอนศึกษา
 60.00
  0.8
  2
  
 14.2
 30.64
  55
 อุตรดิตถ์ดรุณี
 90.00
  32.4
  2
 3.1
 9.2
 61.93
  56
 เทพมงคลรังษี
 
 
 
  
  
 
  57
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
 80.00
  4
  3
 1.7
 5.1
 65.26
  58
 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
 
 
 
  
  
 
  59
 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 80.00
  4.8
  2
 0.8
  
 51
  60
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 
 
 
  
  
 
  61
 ท่าลีวิทยา
 
 
 
  
  
 
  62
 ผดุงปัญญา
 
 
 
  
  
 
  63
 พิริยาลัยจังหวัดแพร่
 
 
 
  
  
 
  64
 มัธยมวัดดาวคนอง
 
 
 
  
  
 
  65
 ราชประชานุเคราะห์ 30
 
 
 
  
  
 
  66
 สวนศรีวิทยา
 
 
 
  
  
 
  67
 หนองหญ้าไซวิทยา
 
 
 
  
  
 
  68
 เมืองนครศรีธรรมราช
 
 
 
  
  
 
  69
 เมืองสุราษฎร์ธานี
 
 
 
  
  
 
  70
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
 
 
 
  
  
 
  71
 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
 
 
 
  
  
 
  72
 นารีรัตน์จังหวัดแพร่
 
 
 
  
  
 
ที่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 64.41
หมายเหตุ สีแดง หมายถึงมีผลการประเมินต่ำก่วา ร้อยละ 60