ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
ชื่อผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail ผู้ประสานงาน
  1
 05720101
 กรรณสูตศึกษาลัย  สุพรรณบุรี   วราภรณ์ แป้นแจ้ง  03-5525-629  lunasea_9@live.com
  2
 11330301
 กันทรารมณ์  ศรีสะเกษ   นางพัชรสุดา อ่างมณี  08-1878-1019  patcha.thanee@gmail.com
  3
 08500104
 กาวิละวิทยาลัย  เชียงใหม่   kawila  08-4611-3224  kawila.chiangmai@Gmail.com
  4
 08580201
 ขุนยวมวิทยา  แม่ฮ่องสอน   นายทิวา สุภาษี  08-4502-1460  alenthelong_9@hotmail.com
  5
 03930501
 ควนขนุน  พัทลุง   นายโชคชัย มาละมัย  08-7392-2338  malamaitiger30@gmail.com
  6
 06170301
 ค่ายบางระจันวิทยาคม  สิงห์บุรี   นายศักดา ใจตรง  08-7156-1316  skosuma@yahoo.com
  7
 08570104
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย  เชียงราย   นางสุนีย์ ยามี  08-9556-8055  y_sunee@hotmail.com
  8
 09420305
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย  เลย   นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย  08-6236-5871  pichet108@hotmail.com
  9
 03800401
 ฉวางรัชดาภิเษก  นครศรีธรรมราช   นางสาวปรัศนี เสนารัตน์  08-5784-7851  p_senarat@hotmail.com
  10
 53012013
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม  อุตรดิตถ์   นายจรูญ สินาปัน  08-1973-6260  Jaroon_s@hotmail.com
  11
 25500199
 ตราษตระการคุณ  ตราด      
  12
 07601201
 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  นครสวรรค์   นางสาวพิตะวัน เนตรทอง  08-5735-5858  takfawichaprasit.tw@gmail.com
  13
 03801101
 ทุ่งใหญ่วิทยาคม  นครศรีธรรมราช   นายไพศาล ลิ้มเจริญ  08-5690-2292  pisal6072@gmail.com
  14
 09420801
 ท่าลีวิทยา  เลย   นายถาวร พลยุทธ  08-8051-4122  tonnkla.R@gmail.com
  15
 03860201
 ท่าแซะรัชดาภิเษก  ชุมพร   นายนิวัฒน์ สร้อยศรี  08-1271-2941  niwat.miaw@gmail.com
  16
 12220301
 ท่าใหม่  จันทบุรี   นางทิพย์สุดา สรณะ  08-7999-0206  tipsudasarana@gmail.com
  17
 05720201
 ธรรมโชติศึกษาลัย  สุพรรณบุรี   ญดาภรณ์ นาคโหน  08-2643-9411  yeevaaon@hotmail.com
  18
 09470104
 ธาตุนารายณ์วิทยา  สกลนคร   นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต  08-0176-7300  torapicku65@gmail.com
  19
 08540101
 นารีรัตน์จังหวัดแพร่  แพร่   นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล  08-1561-0682  csbombae@hotmail.com
  20
 09400701
 น้ำพองศึกษา  ขอนแก่น   นายทองสิทธิ์ กิติราช และนายชัยนันท์ คำหลาย  08-9621-9215  ictnps@hotmail.com
  21
 53100232
 น้ำริดวิทยา  อุตรดิตถ์   นางสาวอลิษา ติ๊บคำ  08-1829-8733  alisanv39@gmail.com
  22
 09431301
 บุ่งคล้านคร  บึงกาฬ   นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์  08-6240-6929  mchaweng@hotmail.com
  23
 07630201
 บ้านตาก?ประชาวิทยาคาร?  ตาก   นางนิตยา นวลนิ่ม  08-1605-2278  aom_2549@hotmail.com
  24
 12260301
 บ้านนา?นายกพิทยากร?  นครนายก   ภัทรภร มั่นเพ็ชร  08-7977-7554  pat_petch777@hotmail.com
  25
 11361101
 บ้านแท่นวิทยา  ชัยภูมิ   นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต  08-9585-1719  chainuwat@bantan.ac.th
  26
 06190401
 ประเทียบวิทยาทาน  สระบุรี   นายทศพล พุ่มพวงเกียรติ  08-4520-3875  todsapon-p@hotmail.com
  27
 07630102
 ผดุงปัญญา  ตาก   นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์  08-6440-3304  jackphadung@gmail.com
  28
 02910102
 พิมานพิทยาสรรค์  สตูล   นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ  08-5081-6001  sodlor_peeaun@hotmail.com
  29
 08540102
 พิริยาลัยจังหวัดแพร่  แพร่   วราภรณ์ สังข์วรกุล  08-0034-3431  warapo2505@hotmail.com
  30
 08560102
 ฟากกว๊านวิทยาคม  พะเยา   นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด  08-9192-6758  xdesperad@gmail.com
  31
 11361001
 ภูเขียว  ชัยภูมิ   นายมนตรี กุลหนองแดง  08-5763-5472  krmontree@gmail.com
  32
 09420701
 ภูเรือวิทยา  เลย      
  33
 00101503
 มัธยมวัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร   นางอุสา เอี่ยมสะอาด  08-9173-3497  sa_eamsaard@hotmail.com
  34
 08502810
 ราชประชานุเคราะห์ 30  เชียงใหม่      
  35
 08540201
 ร้องกวางอนุสรณ์  แพร่   นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น  08-8237-7940  wanwipa_com@hotmail.com
  36
 10341501
 ลือคำหาญวารินชำราบ  อุบลราชธานี   นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์  08-1976-2948  aew2532@hotmail.com
  37
 12270401
 วังน้ำเย็นวิทยาคม  สระแก้ว   นายพงษ์ศักดิ์ ทองไสล  08-9809-7055  pongsak_wny@hotmail.com
  38
 10341503
 วารินชำราบ  อุบลราชธานี   สุระชัย ชอบเสียง  08-3794-4425  surachai2525@gmail.com
  39
 09430602
 ศรีชมภูวิทยา  บึงกาฬ   นายอภิวัตร์ มีศรี  08-1980-6939  apiwat9ms@hotmail.com
  40
 07670601
 ศรีเทพประชาสรรค์  เพชรบูรณ์   นายชัยเดช ไสยเดช  08-0695-228  wichai80@windowslive.com
  41
 08500791
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  เชียงใหม่   นายประพันธ์ นาบุญ  08-1706-5891  praphan48@yahoo.com
  42
 08580191
 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  แม่ฮ่องสอน   นายบรรลือ สื่อเฉย  08-4726-1624  ttam248@hotmail.com
  43
 10105736
 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร      
  44
 12270101
 สระแก้ว  สระแก้ว   นางสาวเช ตรีจักรสังข์  08-7746-4410  chey_tree@hotmail.com
  45
 03860401
 สวนศรีวิทยา  ชุมพร   นายสุวิทย์ เจือจันทร์  08-4021-0642  suansriwittaya@hotmail.com
  46
 08540601
 สองพิทยาคม  แพร่   นางปราณี บุญเทพ  08-7178-6815  songpit2322@gmail.com
  47
 08580101
 สา  น่าน   นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์  08-3568-0687  rungtip_tep@yahoo.co.th
  48
 08570101
 สามัคคีวิทยาคม  เชียงราย   นางนงนุช ไตรแสง  08-41703384  n.trisang@gmail.com
  49
 72100606
 หนองหญ้าไซวิทยา  สุพรรณบุรี   นายวิษณุ ทองคำ    nuiwisza@gmail.com
  50
 10490601
 หว้านใหญ่วิทยา  มุกดาหาร   พรรณิการ์ เมืองโคตร  09-0594-4517  wanyaiwit@gmail.com
  51
 08550702
 ห้องสอนศึกษา  แม่ฮ่องสอน   นายประกิจ ผาติจิรโชติ  08-6186-2772  charman_pk@hotmail.com
  52
 08530101
 อุตรดิตถ์ดรุณี  อุตรดิตถ์    08-1888-5726  ongat_p@hotmail.com
  53
 09420402
 เชียงกลมวิทยา  เลย   นายบัณฑิต เหมือดอดทน  08-9533-7597  
  54
 25500281
 เชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช   นางสาวนันทรัตน์ คงทน  08-1912-4075  kroo_oa@hotmail.com
  55
 07530103
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์   วิทยา อยู่แจ่ม  08-3161-0259  denmicro@hotmail.com
  56
 08520104
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  ลำปาง   นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์  08-5617-0452  pthsuwit@gmail.com
  57
 05710103
 เทพมงคลรังษี  กาญจนบุรี   นายยุทธนา ดอกบุก  08-4156-3846  pasterpia@gmail.com
  58
 05710102
 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  กาญจนบุรี   นางจันทร์ศิริ ชูวา  08-1736-1860  jansiri06@gmail.com
  59
 10451501
 เมยวดีพิทยาคม  ร้อยเอ็ด   นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  08-8302-1750  moeipit2555@gmail.com
  60
 04830301
 เมืองถลาง  ภูเก็ต   pisit  08-6279-5846  pisit3502@hotmail.com
  61
 03800104
 เมืองนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช   นายสุวัฒน์ สุทิน  08-6743-0654  suwat@mns.ac.th
  62
 11360103
 เมืองพญาแลวิทยา  ชัยภูมิ   นายสงบ ชัยวิเชียร  084-9611282  phayalae@hotmail.co.th
  63
 03840103
 เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี   นางสาววรัญญา พันธุวงศ์  08-3650-5827  kai_ja09@hotmail.com
  64
 08570103
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม  เชียงราย   นายภาวัต เต่านันต์  08-6617-1830  pawat_dd@hotmail.com
  65
 84100795
 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี   นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว  08-4441-0080  promedia2527@gmail.com
  66
 08520106
 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  ลำปาง   นายวิรัตน์ คำขอด  08-6728-9334  wirat327@gmail.com
  67
 04810801
 เหนือคลองประชาบำรุง  กระบี่   นางสาวมลวดี บุญรักษ์  089-6474023  M_OOH_PEE@hotmail.com
  68
 08580501
 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์  แม่ฮ่องสอน   นายสมชาติ มิ่งศรีสุข  08-9999-7195  somchart007@hotmail.com
  69
 58100209
 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"  แม่ฮ่องสอน   นายสมชาติ แผ่อำนาจ  08-7933-2279  mr.chartthai@gmail.com
  70
 11301001
 โนนสูงศรีธานี  นครราชสีมา   นายภานุวัฒน์ ไพรเขียว  08-2133-4833  kruwat27@gmail.com
  71
 12200402
 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  ชลบุรี   นายนิพนธ์ การเพียร  08-4081-4641  serkapong@hotmail.com
  72
 92012002
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง   นางณัฐติยา พงษา  0896504580  nattiya_m@hotmail.com