ที่
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail ผู้บริหาร
  1
 กรรณสูตศึกษาลัย
 สุพรรณบุรี   035-525-629
  035-525-631
 นายประชอบ หลีนุกูล    0847253823
  2
 กันทรารมณ์
 ศรีสะเกษ   045-651143
  045-651532
 นายเดชชัย ดวงแสง  089-9473847  detchai-d@hotmail.com
  3
 กาวิละวิทยาลัย
 เชียงใหม่   053-244826
  053-246166
 นายอุทัย ขัติวงษ์  081-9512676  Uthai_k2502@hotmail.com
  4
 ขุนยวมวิทยา
 แม่ฮ่องสอน   053-691107
  053-691107
 นายเสียง ทิพรส  081-9502307  khunyuamwittaya@hotmail.com
  5
 ควนขนุน
 พัทลุง   074-681773
  074-682142
 นายประภาส พรหมแก้ว  07-4681-773  kkn@gmail.com
  6
 ค่ายบางระจันวิทยาคม
 สิงห์บุรี   0-36699353
  0-36699353
 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง  0817802-384  manit.kbws@gmail.com
  7
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
 เชียงราย   053-174-551
  053-174-555
 นายการันต์ จันทรานันต์  08-9700-2021  janthranant@hotmail.com
  8
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
 เลย   042-877-025
  042-877-034
 นายทินกร นนทการ  08-1749-9539  pccloei1@hotmail.com
  9
 ฉวางรัชดาภิเษก
 นครศรีธรรมราช   075-481169
  075-481-169
 นายวิเชียน ชนะราวี    
  10
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
 อุตรดิตถ์   055-816-145
  055-816-145
 นายบรรเทิง คำทอง  08-9271-0148  
  11
 ตราษตระการคุณ
 ตราด   039-511151
  039-522712
 นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์  081-4375021  tk-sura@hotmail.com
  12
 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 นครสวรรค์   056-241342-3
  056-241343
 นายสาโรจน์ กลั่นด้วง  08-9193-3768  takfawichaprasit.tw@gmail.com
  13
 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
 นครศรีธรรมราช   075-489-212
  075-489-212
 นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต  08-1124-7991  thungyai-197@hotmail.com
  14
 ท่าลีวิทยา
 เลย   042-889-214
  042-889-559
 นายบรรจง ปัทมาลัย  08-7224-7007  bunjong46ict@gmai;.com
  15
 ท่าแซะรัชดาภิเษก
 ชุมพร   077-599179
  077-599180
 นายจรวย พิมาน  08-1956-1266  
  16
 ท่าใหม่
 จันทบุรี   0-3943-1341
  039-431-210
 นายประชง วัฒนชัย  08-1664-1749  Chong_2501@yahoo.com
  17
 ธรรมโชติศึกษาลัย
 สุพรรณบุรี   035-578088-9
 
 นายคำรณ รูปสูง  084-7253823  phachob@gmail.com
  18
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 สกลนคร   042-743-678
  042-743-678
 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์  081-3802677  chusak_2498@hotmail.com
  19
 นารีรัตน์จังหวัดแพร่
 แพร่   054-511-124
 
 นางสาวจรรยา มโนรส    
  20
 น้ำพองศึกษา
 ขอนแก่น   043-431701
  043-431701
 นายวทัญญู ภูชาดา  089-8618315  ictnps@hotmail.com
  21
 น้ำริดวิทยา
 อุตรดิตถ์   055-447-418
  055-447-418
 นายสมทรง ชัยชนะ  08-1379-4258  Somsong390@gmail.com
  22
 บุ่งคล้านคร
 บึงกาฬ   042-499078
  042-499113
 นายอุทัย วงศ์อามาตย์  08-0751-3854  uthai@hotmail.com
  23
 บ้านตาก?ประชาวิทยาคาร?
 ตาก   055-591026
  055-591027
 นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน  08-8290-5951  myaek66@hotmail.com
  24
 บ้านนา?นายกพิทยากร?
 นครนายก   037-381785
  037-382020
 นายอำนาจ ประยูรศุข    amnatjung@gmail.com
  25
 บ้านแท่นวิทยา
 ชัยภูมิ   044-887107
  044-887108
 นายทรงวุฒิ ขวาไทย  08-9286-7968  songwut@bantan.ac.th
  26
 ประเทียบวิทยาทาน
 สระบุรี   0-3637-7456
  0-3636-5836
 นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์  087-4095299  natthanan_md@hotmail.com
  27
 ผดุงปัญญา
 ตาก   0-5-551-113
 
 นายประถม ปิ่นพาน  08-6440-6991  
  28
 พิมานพิทยาสรรค์
 สตูล   074-711-086
  074-711-588
 นายปราโมทย์ จันทร์ธำรงค์  08-1896-2338  Krutanakorn@gmail.com
  29
 พิริยาลัยจังหวัดแพร่
 แพร่   054-511-104
  054-522-210
 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย  08-9556-8108  ubonsak@hotmail.com
  30
 ฟากกว๊านวิทยาคม
 พะเยา   054-427-742
  054-427-247
 นายปิยะ ใจชุ่ม    
  31
 ภูเขียว
 ชัยภูมิ   044-861-430
  044-861-822
 นางศิริวรรณ อาจศรี  08-8347-4965  krsiriwan@phukhieo.ac.th
  32
 ภูเรือวิทยา
 เลย   042-899088
  042-899088
 นายรังสรรค์ ศึกรักษา  081-2634373  rangsan1719@hotmail.com
  33
 มัธยมวัดดาวคนอง
 กรุงเทพมหานคร   024773177
  024-601-220
 นายนิพนธ์ ก้องเวหา  08-7238-1477  
  34
 ราชประชานุเคราะห์ 30
 เชียงใหม่  
 
     
  35
 ร้องกวางอนุสรณ์
 แพร่   054-597300 -
  054-648357
 นายสมาร์ท แก้วบัวดี    
  36
 ลือคำหาญวารินชำราบ
 อุบลราชธานี   045-322-964
  045-322-964
 นายพิทยา รักพรหม  08-1977-7696  
  37
 วังน้ำเย็นวิทยาคม
 สระแก้ว   037-251429
  037-251429
 นายนิพนธ์ ภัสสราอุดมศักดิ์    
  38
 วารินชำราบ
 อุบลราชธานี   045-424130
  045-424129
 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์    
  39
 ศรีชมภูวิทยา
 บึงกาฬ   042-018014
 
 นายเขษม จันทะวงษ์ศรี  08-7954-7425  
  40
 ศรีเทพประชาสรรค์
 เพชรบูรณ์   056-799333
  056-799501
 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก  08-9836-1299  
  41
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 เชียงใหม่   053-121-131
  053-121-133
 นายสุมนต์ มอนไข่  08-5082-3757  smon45@yahoo.com
  42
 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
 แม่ฮ่องสอน   053-061258
  053-061258
 นายกัจจายน์ อำพันธุ์  081-951-7872  dara.pee@hotmail.com
  43
 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 กรุงเทพมหานคร  
 
     
  44
 สระแก้ว
 สระแก้ว   037-241091
  037-241091
 นายสุวรรณ ทวีผล  085-4349995  suwandang@gmail.com
  45
 สวนศรีวิทยา
 ชุมพร   077-541-050
  077544199--
 นายวินัย กรานมูล  08-1788-6577  kwinai@hotmail.com
  46
 สองพิทยาคม
 แพร่   ?054-591709
  054-642649
 นายเลิศชาย รัตนะ  081-7837284  rattana-10@hotmail.co.th
  47
 สา
 น่าน   054-781764
  054-781774
 นายณรงค์กร ดวงพิกุล  087-177464  saschool_nan@hotmail.com
  48
 สามัคคีวิทยาคม
 เชียงราย   053-711-018
  053-713-003
 นายประเสริฐ กันธะวัง  081-8826282  suprasert_kan@yahoo.com
  49
 หนองหญ้าไซวิทยา
 สุพรรณบุรี   035-411-111
 
 นายสำแดง ใช้เทียมวงษ์    
  50
 หว้านใหญ่วิทยา
 มุกดาหาร   042-699062
  042-699062
 นายเศวต จอมจุมพล  081-7829738  sawet.chom@hotmail.com
  51
 ห้องสอนศึกษา
 แม่ฮ่องสอน   053-612079
  053-612079
 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี  08-5716-6375  Chaiwat_2500@hotmail.com
  52
 อุตรดิตถ์ดรุณี
 อุตรดิตถ์   055-411-105
  055-413-205
 นายมนต์ชัย ปานธูป  08-1785-9714  
  53
 เชียงกลมวิทยา
 เลย   042-075075
  042-2075310
 นายธวัชชัย วรปัสสุ  08-4393-8096  
  54
 เชียรใหญ่
 นครศรีธรรมราช   075-362136
  075-362136
 สุคนธ์ แสงประทุม  084-0854487  
  55
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 อุตรดิตถ์   055-479454
  055-479455
 นายประมุข ธนวัฒน์  0878491661  tunu.school@gmail.com
  56
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 ลำปาง   054-226-932
  054-222-954
 นายภูริต คันธชุมภู  0-93136-4884  puritkantatupkln@gmail.com
  57
 เทพมงคลรังษี
 กาญจนบุรี   034-511320
 
 นายศุภชาติ ถนอมมิตร  089-9184896  thanommit@windowslive.com
  58
 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
 กาญจนบุรี   034-589242
  034-589447
 นายคณิต ชูลาภ  08-1942-7898  dsl_kn@hotmail.com
  59
 เมยวดีพิทยาคม
 ร้อยเอ็ด   0-4357-7021
  043-577233
 นายเมธี บุญอุด  08-07345-300  -
  60
 เมืองถลาง
 ภูเก็ต   076-621142
  076-621143
 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน    
  61
 เมืองนครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช   0-7576-4131
  0-7576-4131
 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง  09-09301-428  suntaras9@gmail.com
  62
 เมืองพญาแลวิทยา
 ชัยภูมิ   044-811768
  044-811769
 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต  08-9580-1410  geerachai8806@hotmail.com
  63
 เมืองสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี   077-285-686
 
 นายเจนจัด ภักดีไทย  -  -
  64
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
 เชียงราย   053-705944
  053-705910
 นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์  08-8253-8999  janthranant@hotmail.com
  65
 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี   077-361996-7
  077-361-996
 นายมนตรี พรหมมา  08-5786-6667  wsra.pr@gmail.com
  66
 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
 ลำปาง   054-342190
  054-342191
 นายสุทิน คงสนุ่น  -  sadets@sadet.ac.th
  67
 เหนือคลองประชาบำรุง
 กระบี่   075-691470
  075-691-470
 นายณรงค์ ทรัพย์ชนะกุล  08-1606-3872  
  68
 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
 แม่ฮ่องสอน   0-5368-9242
  053-689243
 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง  081-9504026  poonsakjit@hotmail.com
  69
 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
 แม่ฮ่องสอน   0-5368-1250
  0-568-1336
 นายวิเชียร ชูเกียรติ  08-9999-7637  w-chukiat@hotmail.com
  70
 โนนสูงศรีธานี
 นครราชสีมา   044-379250
  044-326361
 นายอนันท์ เพียรเกาะ  08-9846-7961  aunu54@hotmail.com
  71
 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 ชลบุรี   038-225-211
  038-225-545
 นายวิษณุ ผสมทรัพย์  08-1996-0828  wissanusw@hotmail.com
  72
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 ตรัง   075-218-792
  075-210-792
 นายอำนาจ แก้วรักษ์  08-1677-0828  Natk52@gmail.com