ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 46 ICT  
 


   

รูป

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่

E-mail Address

เบอร์โทรศัพท์

Fax

นางอรทัย  มูลคำคณะกรรมการที่ปรึกษา

oraood.m@hotmail.com

 

 

นายอภิชาต  พุทธเจริญ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

hs1usf@gmail.com

08-6688-0540

 

ดร.อดิศักดิ์  จินดานุกูล

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

นายแสวง  จันทร์ถนอม

คณะกรรมการที่ปรึกษา

sawangfkk1@gmail.com

08-18815008

 

นายชวลิต  วิชาศิลป์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

director_chawalit@hotmail.com

08-1951-2676

 

นายศักดา  พันธ์เพ็ง

คณะกรรมการที่ปรึกษา

Sakda_pp2@hotmail.com

08-6873-9809

 

นายชัชวาลย์  สวัสดิ์พาณิชย์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

chatchawan@rachada.ac.th

08-1895-0554

 

นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

คณะกรรมการที่ปรึกษา

a_wongyai@hotmail.com

08-6880-8520

 

นายจงภพ  ชูประทีป

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

นางสาวอาบทิพย์  คล้ายวรรณ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

arbthip@gmail.com

08-1828-8667

 

นางสาวอารยา  สระแก้ว

คณะกรรมการที่ปรึกษา

Araya1958@gmail.com

08-9794-7353

 

 

 

 

 

รูปภาพ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่

ชื่อโรงเรียน

E-mail Address

เบอร์โทรศัพท์

FAX

คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร

นายเกตุ  เปี้ยอุตร

ประธานกลุ่ม

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

จ.ลำปาง

ket_p@chaiyo.com

08-1764-9069

054-342191

นายมนต์ชัย  ปาณธูป

ประธานกลุ่มภาคเหนือ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

monchai.tunu@hotmail.com

08-1785-9714

055-479454

นายอำนาจ  ประยูรสุข

ประธานกลุ่มภาคกลาง

ประเทียบวิทยาทาน

จ.สระบุรี

amnatjung@gmail.com

08-9245-1332

036-365835

ดร.ชุติกาญจน์  เลาหะนาคีวงศ์

ประธานกลุ่มภาคอีสาน

เมืองพญาแลวิทยา

จ.ชัยภูมิ

chutikarn_mv@yahoo.com

08-9719-8501

044-811769

นายเจนจัด  ภักดีไทย

ประธานกลุ่มภาคใต้

เวียงสระ

จ.สุราษฎร์ธานี

jenjud01@gmail.com

08-9587-2999

 

นายประชอบ  หลีนุกูล

เหรัญญิก

ธรรมโชติศึกษาลัย

จ.สุพรรณบุรี

phachob@gmail.com

08-4725-3823

035-578088-9

(107)

นายสมศักดิ์ สุขนิยม

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

it.ssms@hotmail.com

08-9850-7196

053-061258

นายนิพนธ์  ก้องเวหา

เลขานุการ

บุ่งคล้านคร

จ.หนองคาย

Niponkong@hotmail.com

08-9418-2674

042-499113

นายเลิศชาย  รัตนะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

สองพิทยาคม

จ.แพร่

rattana-10@hotmail.co.th

081-7837284

054-642649

ฝ่ายดำเนินการ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร

ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี

ประธานอนุกรรมการ

บ้านแท่นวิทยา

จ.ชัยภูมิ

krusiriwan@hotmail.com

082-7491879

085-7431114

044-887108

นายวิลิศ  สกุลรัตน์

อนุกรรมการ

ท่าใหม่

พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

จ.จันทบุรี

Punsawat-pr@hotmail.com

08-1170-8971

039-431128

นายปัญญา  คล้ายจันทร์

อนุกรรมการ

บ้านนา

นายกพิทยากร

จ.นครนายก

Thanakul-ch7@hotmail.com

รองธนกุล cheerjung@msn.com

08-9476-6083

037-382020

นายเจริญ อินทรารักษ์

อนุกรรมการ

บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

จ.ชลบุรี

bungut@hotmail.com

089-7542200

038-444480

นายณรงค์กร  ดวงพิกุล

อนุกรรมการ

สา

จ.น่าน

Chu_kai@hotmail.com

054-781764

054-781774

นายประเสริฐ  กันธะวัง

อนุกรรมการ

สามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

phanpit@gmail.com

08-1882-6282

053-721512

นายสุนทรัส  เพชรรักษ์คำด้วง

อนุกรรมการ

เชียรใหญ่

จ.นครศรีธรรมราช

Sun_taratcy@hotmail.com

08-4085-4487

075-362136

นายฤทธา  นันทพันธ์

อนุกรรมการ

กันทรารมณ์

จ.ศรีสะเกษ

Nan_ta_pan@hotmail.com

รองพิสิทธิ์  pisit2553@hotmail.co.th

08-1976-8209

045-651532

นายชูชาติ  ชอบชื่นชม

อนุกรรมการ

สระแก้ว

จ.สระแก้ว

n_manch_2726@hotmail.com

08-1804-6875

037-251429

นายอุทัย  ขัติวงษ์

อนุกรรมการ

กาวิละวิทยาลัย

จ.เชียงใหม่

Uthai_k2502@hotmail.com

081-9512676

053-246166

นายวินัย  กรานมูล

อนุกรรมการ

ท่าแซะรัชดาภิเษก

จ.ชุมพร

kwinai@hotmail.com

081-7886577

077-599180

อนุกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์

นายบรรจง  ปัทมาลัย

รองประธานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์

เชียงกลมวิทยา

จ.เลย

bpatthamalai @hotmail.com

08-7224-7007

042-881010

นายสุรศักดิ์  ศิลาอาสน์

อนุกรรมการ

ตราษตระการคุณ

จ.ตราด

Tk_sura@hotmail.com

08-1437-5021

039-52-2712

นายวิเชียร  ชูเกียรติ

อนุกรรมการ

ห้องสอนศึกษา

จ.แม่ฮ่องสอน

w-chukiat@hotmail.com

08-9999-7637

 

นายเสียง  ทิพรส

อนุกรรมการ

ขุนยวมวิทยา

จ.แม่ฮ่องสอน

sieng@hotmail.com

08-9265-0289

053-691107

นายบัญญัติ  คุ้มภัย

อนุกรรมการ

ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

Takfa_school@hotmail.com

08-9194-6914

056-241343

นายยุทธสิทธิ์ จันทร์คูเมือง

อนุกรรมการ

เมยวดีพิทยาคม

จ.ร้อยเอ็ด

yutasitti@gmail.com

08-1661-6676

043-577233

นายอำนาจ  แก้วรักษ์

อนุกรรมการ

สภาราชินี

จ.ตรัง

natk52@gmail.com

08-1677-0828

 

นายวินัย  บุญเกื้อสงค์

อนุกรรมการ

ฉวางรัชดาภิเษก

จ.นครศรีธรรมราช

Sidney_784@hotmail.com

08-1273-6223

075-481169

ต่อ 102

นายชาญวิทย์  แสงงาม

อนุกรรมการ

ทรายมูลวิทยา

จ.ยโสธร

 

 

 

อนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายอัธยาศัย  โฮมวงศ์

ประธาน

สตรีราชินูทิศ

จ.อุดรธานี

hattayasai@gmail.com

08-1872-0797

042-328960

นายเรืองรัตน์  ปัญญามี

อนุกรรมการ

น้ำพองศึกษา

จ.ขอนแก่น

Ruangrat.nps@gmail.com

043-431701

043-41

นายประชอบ  หลีนุกูล

อนุกรรมการ

ธรรมโชติศึกษาลัย

จ.สุพรรณบุรี

phachob@gmail.com

08-4725-3823

035-578088-9

(107)

นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา

อนุกรรมการ

ค่ายบางระจันวิทยาคม

จ.สิงห์บุรี

Chatchai.kbws@gmail.com

0-3659-7114

035-3524044

นายประเสริฐ  ม่วงปลอด

อนุกรรมการ

พิมานพิทยาสรรค์

จ.สตูล

P_mongprod@hotmail.com

074-711588

074-71 0588

นายสมศักดิ์  สุขนิยม

อนุกรรมการ

ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

itssms@hotmail.com

08-6676-2965

053-061258

นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย

อนุกรรมการ

ร้องกวางอนุสรณ์

จ.แพร่

ubonsak@hotmail.com

08-9556-8108

054-648357

นายมาโนช  วาทะพุกกณะ

อนุกรรมการ

โนนสูงศรีธานี

จ.นครราชสีมา

manoch2553@gmail.com

08-1660-9165

044-326361

นายอดิศร พวงทอง

อนุกรรมการ

ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

 

08-1992-7236

 

นายอุเทน  จิตต์สำรวย

อนุกรรมการ

เมืองถลาง

จ.ภูเก็ต

 

086-7480401

076-621142

 

 

 

 

 

 

 

อนุกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายทินกร  นนทการ

รองประธานกิจการนักเรียน

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

จ.เลย

phuruawit@hotmail.com

08-1749-9539

 

นายพละ  พันธุ์พินิจ

อนุกรรมการ

ศรีเทพประชาสรรค์

 จ.เพชรบูรณ์

Pala.srithep@gmail.com

08-1727-9897

056-799501

นางปราณี  ป้านนาค

อนุกรรมการ

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

จ.กาญจนบุรี

dsl_kn@hotmail.com

08-9922-3544

034-589242

นายประถม  ปิ่นพาน

อนุกรรมการ

บ้านตาก

ประชาวิทยาคาร

จ.ตาก

prathomp@hotmail.com

 

08-6440-6991

 

055-591027

นายเฉลิมบูริศร์  รุ่งบุญเรืองขาว

อนุกรรมการ

พัทลุง

จ.พัทลุง

lermbun@thaimail.com

08-6299-6242

074-682142

นายนรายณ์  นาคปนทอง

อนุกรรมการ

เหนือคลองประชาบำรุง

จ.กระบี่

Narai-9556@hotmail.com

(เลขา firdows@hotmail.com )

075-691470

075-691470

นายพิทยา  รักพรหม

อนุกรรมการ

วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

warinschool@hotmail.com

08-1977-7696

045-321778

นายชูศักดิ์  พงษ์พัฒน์

อนุกรรมการ

ธาตุนารายณ์วิทยา

จ.สกลนคร

chusak_2498@hotmail.com

08-7220-4664

 

นายเศวต  จอมจุมพล

อนุกรรมการ

หว้านใหญ่วิทยา

จ.มุกดาหาร

sawetchom@hotmail.com

(เลขา goong17@gmail.com)

08-1872-9738

042-610549

นายสุทัศน์  บุญสม

อนุกรรมการ

ฟากกว๊านวิทยาคม

จ.พะเยา

 

08-1884-5504

054-427247

นายศุภชาติ  ถนอมมิตร

 

เทพมงคลรังสี

จ.กาญจนบุรี

thanommit@windowslive.com

08-9918-4896

 

นายวิษณุ  ผสมทรัพย์

 

สัตหีบวิทยาคม

จ.ชลบุรี

wissanusw@hotmail.com

08-1996-0828

038-237875

นายสนอง  สุจริต

 

พานพิทยาคม

จ.เชียงราย

 

08-1885-6629

053-722577

นายการันต์  จันทรานันต์

 

เม็งรายมหาราช

จ.เชียงราย

janthranant@hotmail.com

08-9700-2021

053-705910

นายวีระยุทธ  ธนทวี

 

สภาราชินี 2

จ.ตรัง

 

 

075-570481ต่อ112

นายศักดาเดช  ทาซ้าย

 

ศรีชมภูวิทยา

จ.หนองคาย

 

08-1739-2503

 

นายนิวัฒน์  พูลจันทร์

 

ควนขนุน

จ.พัทลุง

 

08-6299-6242

074-682124

นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง

 

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

จ.แม่ฮ่องสอน

poonsakjit@hotmail.com

08-1950-4026

053-689243

ดร.รังสรรค์  ศึกรักษา

 

ภูเรือวิทยา

จ.เลย

rangsan1719@hotmail.com

08-1263-4373

042-899088

นายนิคม  วารีกิจ

 

ร่มเกล้า

จ.สกลนคร

 

08-1708-6850

042-766495

นายสุวรรณ  ทวีผล

 

วังน้ำเย็นวิทยา

จ.สระแก้ว

suwandang@gmail.com

08-5434-9995

037-251429

นายประโมทย์  พวงสุวรรณ

 

หนองหานวิทยา

จ.อุดรธานี

pramoth2710@hotmail.com

08-1965-2441

042-261185